skorek

294 teksty – auto­rem jest sko­rek.

Kamil Cyprian Norwid

...
Owóż te nieuki,
Ci pros­taczko­wie w świątyń bałwochwal­czych pro­gu
Nie zgięci, nie pokłuci cyr­klem głupiej sztu­ki,
Na garści ziemi żyją, ale żyją w Bo­gu"
My zaś, mądrzy! my, grzeczni,
z nauk sa­lon mod­ny
Zro­bi­liśmy nieba­wem; za­pał nasz, wy­god­ny
Jak ciepło ko­min­ko­we, w kości tyl­ko chucha,
Ale nie krze­pi ser­ca, nie pod­no­si ducha"
chciałoby się powiedzieć...
nie umiem pompatycznie,
tym ra­zem na­wet kpić nie będę,
mój błąd, myślałam,
że wśród ludzi jestem::( 

wiersz • 27 czerwca 2017, 00:50

ALE
ma­my Nor­wi­da, Słowac­kiego
i Mickiewicza,
niedościg­nione są Ich wiersze,
jed­nak naj­ważniej­sza jest treść:) 

myśl • 19 czerwca 2017, 01:43

ŚMIERĆ
nie unik­nioną jest,
niech się dziwi
więc nie muszę się bać,
ale póki jestem,
chcę pa­miętać o najbliższych, 

myśl • 8 maja 2017, 01:42

przegapiłam...
ciepła jest:( 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 21 kwietnia 2017, 23:35

TAK MAŁO
was zostało,
od daw­na nie ma Ciepłej,
aż dziw, ni­komu jej nie zabrakło,
a prze­cież pięknie pisała!
peany zbierała...
nikt się nie zapytał,
dlacze­go zniknęła:( 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 19 kwietnia 2017, 00:24

dlacze­go ateis­tka jest po pra­wej stronie?
bo KACZYŃSKI
miał rację,
na­leży wy­walić Kurskiego,
jest Trwam, Republika,
a TVP ma być dla każdego!
ta­kie kadze­nie się zemści... 

myśl • 17 kwietnia 2017, 01:47

SMOLEŃSK
jest w nas,
jed­nak wraca,
prawdą okropną,
nikt nie po­myślał nawet,
że aż tak przerażającą.... 

myśl • 15 kwietnia 2017, 00:24

SMOLEŃSK
osłupiałam...
-tes­tuję, co zro­bi świat-
od­po­wie­dział rusek,
i się nie pomyliłam:( 

myśl • 11 kwietnia 2017, 00:06

Kamil Cyprian Norwid

Z og­romnej sa­li wy­niesiono śmiecie
I kurz otar­to z krze­seł - weszli męże
I sied­li z szme­rem, jak w pochwy oręże,
I ogłosi­li... cóż?... że są w komplecie!!
- I siedzą... siedzą... aż tam gdzieś na świecie
Wa­riat wy­naj­dzie parę, a artysta
Pod­rzędny - pro­mień słoneczny utrwali,
A nieu­czo­ny ja­kiś tam dentysta
Od wszech bo­leści człowieka ocali...
A Aka­demie mil­czą... lecz w komplecie"
dob­rej noc­ki ludkowie") 

fraszka • 26 lutego 2017, 01:58

chyba... shaw george

Cha­rak­te­rys­tyczną cechą ar­tystów jest to, że nie lu­bią pra­cować. "
no chy­ba, że dos­taną 1,5 miliona
ko­wal­skie pat­rzą, nig­dy ich nie słuchają,
mało kiedy oglądają,
te przygłupie kmioty artystyczne,
jed­nak na­dal inaczej uważają"D 

wiersz • 24 lutego 2017, 01:25

skorek

skorek

Użytkownicy
R S T
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Aktywność

wczoraj, 02:10skorek sko­men­to­wał tek­st Nowy czas

21 sierpnia 2017, 00:58skorek sko­men­to­wał tek­st Na Piot­ra Fron­czew­skiego

18 sierpnia 2017, 00:56skorek sko­men­to­wał tek­st Na Piot­ra Fron­czew­skiego

14 sierpnia 2017, 01:37skorek sko­men­to­wał tek­st Na Piot­ra Fron­czew­skiego

14 sierpnia 2017, 01:29skorek sko­men­to­wał tek­st Zatrzymanie

7 sierpnia 2017, 01:14skorek wy­powie­dział się w wątku Usprawnienia, bu­gi, ko­rek­ty.  

7 sierpnia 2017, 00:34skorek wy­powie­dział się w wątku Usprawnienia, bu­gi, ko­rek­ty.  

3 sierpnia 2017, 01:20skorek wy­powie­dział się w wątku Usprawnienia, bu­gi, ko­rek­ty.  

2 sierpnia 2017, 00:56skorek sko­men­to­wał tek­st Religia ka­tolic­ka nie jest [...]

31 lipca 2017, 01:10skorek sko­men­to­wał tek­st Drążąc te­mat, trze­ba uważać, [...]